Во рамките на Националната програма за јавно здравје на Република Македонија е подготвена Монографијата „ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ОД ИНТЕРЕС”.
Главен уредник и автор на монографијата е Проф. д-р Михаил Кочубовски, од ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.

Текстот е организиран во единаесет поглавја, и тоа: (1) Здравствено-еколошки аспекти на арсенот, (2) Здравствено-еколошки аспекти на оловото, (3) Здравствено-еколошки аспекти на кадмиумот, (4) Здравствено-еколошки аспекти на никелот, (5) Здравствено-еколошки аспекти на хромот, (6) Здравствено-еколошки аспекти на бакарот, (7) Здравствено-еколошки аспекти на манганот, (8) Здравствено-еколошки аспекти на алуминиумот, (9) Здравствено-еколошки аспекти на антимонот, (10) Здравствено-еколошки аспекти на железото и (11) Прилог со три табели и слика кои ја регулираат оваа област.
Содржините во секое поглавје се изнесени јасно, со високо стручен но разбирлив јазик и стил за оние на кои им е наменет, пред сé за менаџерите и стручните лица за проценка на здравствено-еколошките ризици од тешки метали. Понудени се најнови домашни и меѓународни сознанија и референци од областа на управувањето со тешки метали и здравствено-еколошкиот ризик за луѓето, како и законските и подзаконските акти во кои се наведени стандардите и нормите за гранични вредности и дозволен дневен/неделен внес на тешки метали во организмот на човекот. Презентирани се прикази на конкретните состојби во државата, што на материјалот му дава и високоапликативно значење.
Монографијата ќе претставува релевантно помагало за раководните и стручните лица од Министерство за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Бирото за лекови, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за храна и ветеринарство, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Центрите за јавно здравје, специјалистите по хигиена и др. и ќе може да им послужи за квалитетно освежување и унапредување на веќе стекнатите знаења од областа на управување со здравствено-еколошките ризици од тешки метали, најновите аспекти од релевантната национална легислатива и онаа од Европската унија, како и на стручните упатства на Светската здравствена организација.
Монографијата се состои од 63 страници во А4 формат и изобилува со квалитетни илустрации-слики (13), табели (7) и графикон (1). Во „Литература” се понудени најнови домашни и меѓународни референци, како и одредени интернет адреси.
На мнение сме дека и оваа Монографија сигурно ќе претставува значаен придонес кон напорите за обезбедување медицинска литература посебно од областа на јавното здравство дефицитарна во нашава средина на македонски јазик.
Испечатени се 100 примероци на македонски и 30 примероци на албански јазик. Печатената публикација на македонски и албански јазик ќе се дистрибуира до Министерство за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Министерство за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за храна и ветеринарство и Центрите за јавно здравје.