Здравствена состојба и здравствена заштита на училишни деца и младина во Р.Македонија, 2015

Дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина се остварува во  38 места пунктови, кои сите се во град.

Во оваа дејност работат 68 лекари и 121 здравствени работници со виша и средна стручна подготовка. При тоа не е постигнат задоволителен стандард на обезбеденост со лекари на оваа групација од населението и тоа 1 лекар на 4617деца од 7-19 години просечно за Републиката.

Не задоволува и соодносот на лекарите и здравствените работници со виша и средна стручна подготовка кој изнесува 1:1,8

Вкупниот обем на превентивни здравствени услуги  и активности извршени во 2015 година бележат пораст од 32.1 индексни поени во однос на 2014г.

Дијаграм 1                   

Grafik mk1

Извор: ИЈЗРМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2014 и 2015

 

 Морбидитет регистриран во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2015

Во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина во 2015 година регистрирани се вкупно 695 724 заболувања што е за 2.1% повеќе во однос на претходната година.

Стапката на морбидитет е зголемена на 21692.7%оо во 2015 година во однос на 20241.2%оо од 2014 година

Во структурата на поедините групи на болести, респираторните се повторно на првото ранг место со учество од 43,2% во вкупниот број и стапка на морбидитет од 9366,1%оо.

На второ место се болести на кожа и поткожно ткиво со 5.5% учество и стапка од 1201.1%оо; на третото место се болести на дигестивниот систем со учество од 4.4% и стапка од 948.9%оо; на четвртото место се болести на око и аднекси со учество од 3.9% и стапка од 851.2%оо; на петтото место се одредени инфективни и паразитарни болести со учество од 3,6% и стапка од 791.4%оо и. т. н.

Дијаграм 2 и 3

dij 2

 

   Дијаграм 2                                                

Извор: ИЈЗРМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2015

                  

 

  

             Дијаграм 3

                                         dij 3      

Извор: ИЈЗРМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2015

 

Во споредба со претходната година  забележан е тренд на зголемување кај инфективните и паразитски болести за 0,3%; кај болестите на окото и аднексите за 5,2%; кај болести на увото за 3,6%; кај болестите на дигестивниот систем за 3,3% и кај болестите на мускуло-скелетниот систем за 1,5%. Кај сите останати групи на болести забележан е тренд на намалуванје на бројот на регистрирани болни во 2015 во однос на 2014 година.

 

 

Морталитет регистриран во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина

 

Во 2015 година регистрирани се вкупно 148 умрени лица на возраст од 5-24 години и стапка од 28.8%оо.

 

Дистрибуцијата по возраст покажува дека младите луѓе од 15-24 годишна возраст се најзастапени во вкупниот морталитет на оваа популација и тоа со 64,9% учество и стапка од 34%оо.

 

Дистрибуцијата по пол покажува дека машките деца се повеќе застапени во морталитетот во однос на женските.

 

 

Морталитет според возраст и пол, 5-24, РМ, 2015 (стапка/100000)

Вкупно 5-9 години 10-14 години 15-24 години
Број Стапка Број Стапка Број Стапка Број Стапка
Вкупно 148 28.8 26 22.9 26 22.2 96 34
Мажи 97 36.7 14 23.9 16 26.5 67 46.1
Жени 51 20.5 12 21.8 10 17.6 29 21.2

Извор: Природно движење на населението,2015

 

 

Препораки:

- подигање на свеста на младите преку програми за здравствена едукација на сите нивоа со цел укажување на значењето за сопственото здравје и севкупната благосостојба;

– активно учество во имплементација на здравствените програми со цел примена на знаењата стекнати со здравствена едукација за здрави животни стилови;

- подигање на свеста на младите за ризикот кој постои кај нивното здравје со цел намалување на ризичното однесување.