Листа на активности, прегледи и анализи кои се изведуваат во Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија, а се поврзани со обезбедување на сеопфатна превентивна здравствена заштита на работниците:

 • превентивни здравствени прегледи на работниците 9ситематски и периодични прегледи) со комплетна содржина утврдена во Уредбата за видот, начинот и обемот на здравствените прегледи на вработените (Сл. Весник на РМ бр.60/2013).
 • одредување на метали во работна средина и биолошки материјал (крв, серум, урина) на професионално изложените лица:
  • алуминиум,
  • арсен,
  • селен,
  • жива,
  • кадмиум,
  • манган,
  • никел,
  • олово,
  • хром,
  • цинк,
  • бакар,
  • кобалт,
  • магнезиум.
 • одредување на органски соединенија во работна средина и биолошки материјал (крв, серум, урина) на професионално изложените лица:
  • алифатични и алициклични јагленоводороди,
  • циклични јагленоводороди,
  • амино и нитро соединенија на цикличните јагленоводороди,
  • халогени деривати на алифатичните и цикличните јагленоводороди,
  • алкохоли, естри, етри, алдехиди и кетони,
  • пестициди,
  • винил хлори мономер,
  • некои вештачки смоли и
  • пластични маси.
 • одредување на специфични биомаркери на изложеност и/или болести при контакт со биолошки агенси:
  • изложеност на вирусите на хепатит Б и/или Ц
  • изложеност на вирусот на ХИВ
  • специфични биомаркери за контакт со:
   • антракс,
   • амебијаза,
   • бруцелоза,
   • лептоспироза,
   • легионерска болест,
   • лајмска болест,
   • арбовирусни инфекции – вирусни хеморагични горзници,
   • тетанус,
   • токсоплазмоза,
   • туберкулоза,
   • хистоплазмоза,
   • кју-грозница (Q-треска),
   • пандемиски грип.
  • стандардни биохемиски и други испитувања
   • гликоза во крв,
   • ХБА1,
   • холестерол,
   • ХДЛ холестерол,
   • ЛДЛ холестерол,
   • триглицериди,
   • вкупни протеини,
   • албумин,
   • a и b микроглобулин,
   • имуноглобулини,
   • липопротеини,
   • аполипопротеини,
   • уреа,
   • креатинин,
   • мокрачна киселина,
   • билирубин (вкупен и директен),
   • кисела фосфатаза,
   • алкална фосфатаза,
   • алфамилаза,
   • креатинкиназа,
   • гама ГТ (ГТТ),
   • ГОТ,
   • липаза,
   • панкреазна амилаза,
   • калциум,
   • магнезиум,
   • Фосфор,
   • анти стрептолизин,
   • комплемент Ц3 и Ц4,
   • ЦРП,
   • феритин,
   • трансферин,
   • реума фактор,
   • маркери на ревматска инфламација,
    • PSA и FPSA
   • хормони (TSH, Т3 и Т4),
   • туморски маркери,
    • СЕА
    • СЕА – 19,9 GIMA, 125 OMMA, 15.3 BRAMA
   • урина (шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент)

 

 • мерење на интензитет на јонизирачко зрачење во работна средина,
 • одредување на апсорбирана доза на јонизирачко зрачење кај професионално експонирани работници (лична/персонална дозиметрија – ТЛД).