Курс – Основни знаења за безбедност на храната

ЈЗУ Институт за јавно здравје организира и спроведува на обука за Основни знаења за безбедност на храната, наменета за лицата кои работат во производство и промет со храна. Обуката се изведува согласно програмата и содржината пропишана со Правилникот. Со Законот за безбедност на храната (Сл.весник на РМ бр. 157/2010), е регулирано дека производителот на храна е должен да обезбеди во производството на храна да работат лица кои имат основно знење за хигиената на храната, а со Правилникот за санитарно хигиенски услови за производство на храна (Сл. Весник на РМ бр. 32/2006) покрај другото е регулирано дека персоналот кој работи во производство на храна треба да има основни знаења за безбедност на храната и заштита на животната средина.

Слободни сме да Ви се понудиме за одржување на обука за Основни знаења за безбедност на храната за вашите вработени лица. Потребната опрема за одржување на наставата, помошните средства и учебните помагала ги обезбедуваме ние. По завршувањето на обуката кандидатот полага испит и се здобива со сертификат за основни знаења за безбедност на храната и заштита на животната средина.

Цената на обуката по лице изнесува 2400 денари, која во зависност од договорот за соработка може да биде максимум намалена за 20%.

Контакт лице за информации

Д-р Анета Костова, тел  3125 044 лок 119.

kostovaaneta@ymail.com