Информациите објавени на интернет страницата на Институтот за јавно здравје на РМ се од јавен карактер наменети за информирање на општата популација. Тие се подготвени од стручни лица се однесуваат на дејноста на што ја обавува Интситуцијата.

Информациите и податоците објавени на оваа страница не смеат да се објавуваат или публикуваат во други цели без да биде цитиран изворот.

ИјЗРМ се оградува од одговорноста доколку содржините објавени тука се злоупотребуваат во други цели и при тоа се дезинформира јавноста.

Страницата е отворена за прашања, а тимот ќе одговори на нив само ако тие се однесуваат на дејноста на оваа иституција, при што гарантираме дека тие нема да се злоупотребат.