Për shkak të numrit të madh të punonjësve shëndetësor tëprekur dhe të vdekur nga EBOLA, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Organizata Ndërkombëtare e punës publikuan lajmërimin e përbashkët për sigurinë dhe shëndetin e punonjësve shëndetësor të ekspozuar ndaj virusit të EBOLA-s. sipas rekomandimeve të tyre, Instituti i shëndetit publik përgatiti Udhëzuesin e parë për siguri dhe shëndet në punë të punonjësve shëndetësor gjatë ekspozimit ndaj EBOLA-s gjatë kryerjes së punës së tyre profesionale.

 

Прирачник безбедност и здравје на здравтвени работници професионално изложени на ебола (PDF)