Mjekësia e punës

Lista e aktiviteteve, kontrolleve dhe analizave që realizohen pranë Instituti i shëndetit publik i Republikës së Maqedonisë të Veriut, e që kanë të bëjnë me sigurimin e një mbrojtjeje shëndetësore preventive gjithëpërfshirëse të punonjësve:

 • Kontrolle shëndetësore preventive të punonjësve (kontrolle sistematike dhe periodike) me një përmbajtje të plotë të caktuar me Rregulloren për llojin, mënyrën dhe vëllimin e kontrolleve shëndetësore të punonjësve (Gazeta zyrtare e RM-së, nr.60/2013).
 • Përcaktim i metaleve në mjediset e punës dhe materiale biologjike (gjak, serum, urinë) tek personat e ekspozuar në vendin e punës:
  • alumin,
  • arsen,
  • selen,
  • zhivë,
  • kadmium,
  • mangan,
  • nikel,
  • hekur,
  • krom,
  • zink,
  • bakër,
  • kobalt,
  • magnez.
 • Përcaktim i bashkëdyzimeve organike në mjediset e punës dhe materialet biologjike (gjak, serum, urinë) tek personat e ekspozuar në vendin e punës:
  • Hidrokarbure alifatike dhe aliciklike,
  • Hidrokarbure ciklike,
  • Amino dhe nitro bashkëdyzime të hidrokarbureve ciklike,
  • Derivate halogjene të hidrokarbure alifatike dhe ciklike,
  • alkoole, esteret, etere, aldehide dhe ketone,
  • pesticide,
  • monomer vinil klorid,
  • disa dylle artificiale dhe
  • masa plastike.
 • Përcaktim i disa biomarkerëve specifik të ekspozimit dhe/ose sëmundjeve gjatë kontaktit me agjensë biologjik:
  • Ekspozim ndaj viruseve të  hepatitit B dhe/ose C
  • Ekspozim ndaj virusit të  HIV
  • Biomarkerë specifik për kontakt me:
   • antraks,
   • amebiazë,
   • brucelozë,
   • leptospirozë,
   • sëmundje legjionare,
   • sëmundja Llajm,
   • ethe hemorragjike virusale,
   • tetanos,
   • toksoplazmozë,
   • tuberkulozë,
   • histoplazmozë,
   • ethet Kju,
   • grip pandemik.
  • Analiza biokimike standarde dhe analiza të tjera
   • Glukoza në gjak,
   • HBA 1,
   • kolesterol,
   • HDL kolesterol,
   • LDL kolesterol,
   • Trigliceride,
   • proteina,
   • albumina,
   • mikroglobulin a dhe b,
   • imunoglobuline,
   • lipoproteina,
   • аpolipoproteina,
   • urea,
   • kreatinina,
   • acidi urik,
   • bilirubina (e përgjithshme dhe direkte)
   • fosfataza acidike,
   • fosfataza alkaline,
   • alfamilaza,
   • kreatinkinaza,
   • gama GT (GTT),
   • GOT,
   • lipaza,
   • amilaza pankreatike,
   • kalcium,
   • magnez,
   • fosfor,
   • anti streptolizin,
   • komplement C3 dhe C4,
   • CPR,
   • feritin,
   • tranferin,
   • reuma faktor,
   • markerë për inflamacion reumatik,
    • PSA dhe FPSA
   • hormone (TSH, Т3 и Т4),
   • tumor markerë,
    • СЕА
    • СЕА – 19,9 GIMA, 125 OMMA, 15.3 BRAMA
   • urinë (sheqer, proteina, bilirubina, urobilinogen, sediment)
 • matje e intensitetit të rrezatimit jonizues në mjediset e punës,
 • përcaktim i dozës së absorbuar të rrezatimit jonizues tek punonjësit e ekspozuar gjatë punës (dozimetri personale – TLD).