• Përcjell gjendjen shëndetësore të të gjitha grupeve vulnerable (fëmijëve, grave, adoleshentëve, rinisë, personave me aftësi të kufizuara, emigrantëve, personave të moshuar)
  • Propozon msa për zgjidhjen e nevojave shëndetësore të grupeve vulnerable
  • Realizon veprimtari shekncoro-hulumtuese për të vlerësuar rrezikun nga paraqitja e sëmundjeve tek grupet vulnerable në nivel rajonal, lokal dhe kombëtar
  • Bën vizita në terren për vlerësim profesionalo-metodologjik të ekipeve preventive dhe punkteve të vaksinimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut
  • Bën vizita në terren për vlerësim profesionalo-metodologjik të shërbimit për patronazh në Republikën e Maqedonisë së Veriut
  • Organizon punëtori rajonale për vlerësimin e kapaciteteve të ekipeve preventive të cilët bëjnë kontrolle sistematike dhe imunizim
  • Organizon punëtori për prindërit në kopshtet fëmijëve dhe qendrat për zhvillim të hershëm të fëmijëve, me një theks të veçantë tek mjediset e populluara me romë
  • Zbaton veprimtari shëndetësoro – edukative me familjet në mjediset rurale dhe në komunitetin romë për shëndetin e fëmijëve, vaksinimin, shëndetin e nënave dhe adoleshentëve
  • Përgatit, boton dhe shpërndan udhëzues për punonjësit shëndetësor dhe doracakë për prindërit
  • Bashkëpunon me institucione shtetërore dhe ndërkombëtare në aktivitete e projekte (grupe punuese, komisione, etj)