• Përcjell dhe studion punën dhe gjendjen e zbatimit të rregulloreve shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut
  • I përcjell dhe studion rregulloret shëndetësore në vendet e BE-së dhe botë , si dhe marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, të drejtën për të jetuar dhe të drejtën për shëndet
  • Analizon rregulloret shëndetësore dhe përputhshmërinë e tyre me gjendet reale
  • Bën analizë deontologjike të rregulloreve të cilat i aplikojnë punonjësit shëndetësor, si dhe të rregulloreve që kanë të bëjnë me pozitën, të drejtat dhe detyrat e punonjësve shëndetësor
  • Merr pjesë në përgatitjen e strategjisë kombëtare për përmirësimin e të drejtave të pacientëve
  • Merr pjesë në përgatitjen e planeve për përmirësimin dhe zhvillimin e legjislacionit për shëndetësinë
  • Merr pjesë në përpilimin e rregulloreve të reja shëndetësore, si dhe ndryshimeve dhe plotësimeve të rregulloreve shëndetësore ekzistuese
  • Përcjell lidhshmërinë intersektoriale dhe bashkëpunimin e sektorit shëndetësor me sektorët e tjerë
  • Përgatit propozim masa për përmirësimin e mundësive në bashkëpunimin intersektorial