• Merr pjesë në përgatitjen dhe zbatimin e programeve të veçanta për kontrollimin e sëmundjeve joinfektive
  • Përcakton prioritetet për plotësimin e nevojave për përmirësimin e gjendjes me sëmundjet joinfektive tek popullata
  • Siguron të dhëna cilësore, të vlefshme dhe të përditësuara për gjendjen me sëmundjet joinfektive
  • Propozon masa për zgjidhjen e problemeve shëndetësore të popullatës të sëmurë nga sëmundjet joinfektive kronike
  • Realizon veprimtari shkencoro-hulumtuese për të vlerësuar rrezikun nga paraqitja e sëmundjeve joinfektive në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar
  • Përgatit materiale edukative dhe promovuese për parandalimin e sëmundjeve joinfektive tek popullata, në të gjitha mjediset për publikun e gjerë dhe në mas mediet
  • Realizon veprimtarinë publicistike përmes përgatitjes së publikimeve- informacione, raporte, analiza e të tjera dhe boton materiale shëndetësoro-edukative (udhëzues, pllakate, fletushka, etj)
  • Merr pjesë në veprimtarinë arsimore dhe edukimin e kuadrove shëndetësor të të gjitha profileve
  • Bashkëpunon me institucione shtetërore dhe ndërkombëtare për projekte të përbashkëta dhe aktivitetet të tjera (pjesëmarrje në grupe punuese,komisione, etj.)

Verdhëza 90%

Listerioza 80%

Sida 70%