KONTROLLE SHËNDETËSORE HIGJIENIKE

Кontrollet shëndetësore-higjienike kanë për qëllim parandalimin e sëmundjeve infektive të punonjësve në veprimtaritë e përcaktuara me Rregulloren për mënyrën e kryerjes, përmbajtjen e kontrolleve, llojet e kontrolleve dhe afatet për kryerjen e kontrolleve të detyrueshme shëndetësore-higjienike të punonjësve (Gazeta zyrtare e RM nr.152/2007 dhe nr.8/2008) dhe sigurinë shëndetësore të personave që shfrytëzojnë shërbimet nga këto veprimtari. Kontrollet shëndetësore-higjienike kryhen sipas kushteve, afateve dhe mënyrës së përcaktuar në rregulloren e lartpërmendur dhe në bazë të kritereve të përcaktuara në  Ligjin për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive (Gazeta zyrtare e RM nr.66/2004)

Si bëhen këto kontrolle?

Kontrollet shëndetësore higjienike (sanitare) kryhen sipas një protokolli të definuar për të cilin mund të mësoni më shumë këtu.

 

Për cilët persona dhe në çfarë intervalesh kohore këto kontrolle janë të detyrueshme?

  • Punonjës që kryejnë veprimtari edukativo-arsimore;
  • Personat në veprimtarinë shëndetësore
  • Personat të cilët marrin pjesë në procesin e prodhimit dhe tregtimit të ushqimit, dhe në procesin e furnizimit të popullatës me ujë të pijshëm;
  • Punonjësit që marrin pjesë në procesin e prodhimit, përgatitjes dhe shitjes së barnave, si dhe personat të cilët në çfarëdo mënyre vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me barnat;
  • Personat të cilët kryejnë trajtime higjienike, personat që punojnë në procesin e prodhimit të produkteve kozmetike ose bëjnë rekreimin e popullatës.

 

Për një pasqyrë më të detajuar të personave të përfshirë me këto kontrolle dhe afatet për kryerjen e tyre lexoni këtu:

 

 

Çfarë përfshin kontrolli sanitar?

  • Kontroll mjekësor;
  • Marrjen e materialeve për analiza bakteriologjike dhe parazitologjike;
  • Dhënien e librezave sanitare.

 

Marrja e librezave sanitare

Librezën sanitare e merr personi të cilit i është bërë kontrolli sanitar ose përfaqësuesi i kompanisë i autorizuar për të marrë librezat sanitare.

Ku bëhen kontrollet sanitare?

  • Në Institutin e shëndetit publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Adresa: Shkup, rruga Divizioni 50 nr. 6, në Departamentin e ushqimit dhe kontrolleve shëndetësore higjienike (sanitare) në dhomën nr А-8;

  • Në mjediset e klientit (në terren)

 

Mënyra e pagesës

Me para të gatshme ose me faturë.

 

Orari i punës

Nga e hëna deri të premten: nga ora 8:00 – 14:00

Pauza: nga ora 10:30 – 11:00

Telefoni për kontakt: 075 276 136

E-mail: sanitarni@iph.mk

 

Ju falënderojmë për bashkëpunimin!

 

Me respekt.

Instituti i shëndetit publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut