Dipl.Ing i informatikës Armend Iseni

Departamenti i kryen këto aktivitete:

 • Përgatitjen e detyrave programore dhe programeve për shfrytëzimin e bazës së të dhënave;
 • Analizimin e zgjidhjeve software-ike me qëllim përmirësimin e projektimit të programimit;
 • Azhurnimin dhe kompletimin e dokumentacionit programor për përpunim elektronik dhe shfrytëzim optimal të të dhënave;
 • Plotësimin dhe përsosjen e sistemit informatik shëndetësor (SI)
 • Bashkëpunimin me shfrytëzuesit gjatë vendosjes dhe ndërtimit të SI;
 • Krijimin e pamjes së informatave dalëse dhe përgatitjen e sistem analizave;
 • Përpunimin e udhëzimit për përgatitje dhe përfshirje të të dhënave nëpërmjet SI;
 • Ndjekjen dhe analizimin e funksionimit të SI;
 • Administrimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve operative, bazave të të dhënave dhe zgjidhjeve aplikative software-ike që janë në përdorim në ISHP;
 • Administrimin dhe mirëmbajtjen e zgjidhjeve aplikative software-ike;
 • Mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik të ISHP-së dhe të gjitha lidhjet e tjera komunikative;
 • Sigurimin e arkivimit të sigurt dhe në kohë të të dhënave;
 • Administrimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve për sigurinë e të dhënave nga hyrja e paautorizuar dhe shfrytëzimi, që janë në interes të ISHP-së;
 • Administrimin dhe mirëmbajtjen e sistemit për mbrojtje nga viruset të sistemit informatik të ISHP-së;
 • Kujdesin për përdorimin në rregull dhe funksionimin e infrastrukturës së nevojshme për funksionimin e pajisjeve kompjuterike (energji, mbrojtje kundër zjarrit, aklimatizim, kontroll i lëvizjes në sallën e sistemit);
 • Përgatitjen e publikimeve, informatave, analizave, broshurave dhe materialeve të tjera nëpërmjet in-design-it në format PDF për nevojat e Qendrës për përpunim statistikor të të dhënave shëndetësore, publicistikë dhe edukim, si dhe për nevojat e të gjithë sektorëve të ISHP-së në RMV-së dhe Ministrisë së shëndetësisë të R. së Maqedonisë së Veriut;
 • Mirëmbajtjen teknike të teknologjisë kompjuterike dhe të tjera (kompjuterë, shtypës, skanerë, pajisje audio-video dhe të tjera) që përdoren në ISHP dhe mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik;
 • Kryerjen e vlerësimit të materialit arkivor dhe përgatitjen e regjistrit të materialit arkivor;
 • Përpunimin e planit të shenjave arkivore dhe listës së materialit arkivor me vlerë permanente;
 • Ruajtjen dhe manipulimin me shembujt arkivor sipas ligjit për material arkivor dhe akteve nënligjore;
 • Inventarizimin e materialit të dokumentuar dhe përgatitjen e tij për ruajtje dhe shlyerje;
 • Aplikimin e masave për mbrojtjen e materialeve arkivore dhe dokumenteve nga dëmtimi fizik dhe kimik;
 • Renditjen sistematike të materialit arkivor me qëllim dorëzimin tek arkivi i R. së Maqedonisë së Veriut;