• Лабораторија за испитување на микробиолошка безбедност на сите видови храна (каде се испитуваат и безалкохолни пијалоци, сокови, флаширани газирани и негазирани води)
 • Лабораторија за испитување на микробиолошка безбедност на хлорирани и нехлорирани води за пиење, сурови, површински и отпадни води.

Лабораториитe за санитарна микробиологија се акредитирани од 2006 год. со следниве микробилошки параметри ׃

 • Докажување и идентификација на Salmonella (ISO 6579/2002)
 • Докажување на Coagulaza pozitivni Staphylococci (ISO 6888-1/1999)
 • Докажување и идентификација на Е.Coli O157׃H7 ISO 16654/2001
 • Докажување на Listeria monocitigenes ISO 11290-1:1996
 • Пребројување на вкупен број на аеробни бактерии (ISO 4833:2003)
 • Одредување MPN на колиформни организми и очекувана термотолерантна Е.coli во вода за пиење (ISO 9308-2/1990)
 • Вкупен број на аеробни бактерии на 22°C во 1мл (ISO 6222:1999)
 • Докажување на Enterococci со MF во вода (ISO 7899-2:2000)

Од мај 2008 година лабораторија за испитување на микробиолошка безбедност на храна работи според новиот “Правилник за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошки критериуми” кои е излезен во службен весник на РМ под бројот 78 од 30.06.2008 година. Во зависнот од видот на испитуваната храна, а во согласност на наведениот правилник ги работиме следните анализи׃

 • Докажување и идентификација на Salmonella (ISO 6579/2002)
 • Докажување на Coagulaza pozitivni Staphylococci (ISO 6888-1/1999)
 • Докажување на стафилококни ентеротоксини
 • Докажување на Sulfidoreduciracki klostridiumi (ISO 15213)
 • Докажување на Clostridium perfrigens(ISO 7937)
 • Докажување на Е.coli (ISO 16649-1,2,3)
 • Докажување на Е.coli O157׃H7 (ISO 16654/2001)
 • Докажување на Listeria monoytogenes (ISO 11290-1:1996)
 • Докажување на Campilobacter species (ISO 10272-1)
 • Докажување на Yersinia enterocolitika (ISO 10273)
 • Докажување на Bacillus cereus (ISO 7932)
 • Докажување на Enterobacteriaceae (ISO 21528-2)
 • Докажување на Enterobacter sakazakii (ISO 21528-2)
 • Докажување на Lactobacilli
 • Докажување на Streptococcus видови
 • Пребројување на вкупен број на аеробни бактерии (ISO 4833)
 • Пребројување на квасци и мувли (ISO 6611, 7954)(ISO 13681)

Лабораторија за испитување на микробиолошка безбедност на водата работи според “Правилник за безбедност на водата” излезен во службен весник на Р. Македонија под бројот 46 од 07.04.2008 год. Во зависност од видот на испитуваната вода, а во согласност со наведениот правилник ги работиме следните анализи׃

 • Одредување MPN на колиформни организми и очекувана термотолерантна Е.coli во вода за пиење (ISO 9308-2/1990)
 • Вкупен број на аеробни бактерии на 22°C во 1мл (ISO 6222:1999)
 • Вкупен број на аеробни бактерии на 37°C во 1мл (ISO 6222:1999)
 • Одредување на присуство Enterococcus во вода(ISO 7899-2:2000)
 • Одредување на присуство Legionella pneumophila (ISO 11731-2:2004)
 • Одредување на присуство Pseudomonas aeruginosа (DIN EN 12780:2002)
 • Одредување на присуство Proteus видови
 • Одредување на присуство Sulfidoreduciracki klostridium (ISO 6461-1)

Началник на лабораторија: Д-р Елизабета Цонева- специјалист микробиолог