Në procesin e harmonizimit me legjislaturën evropiane na imponohet nevoja për kryerjen e monitorimit të mbetjeve të një spektër më të gjerë të pesticideve në ushqim dhe ujë. Me qëllim që t’i plotësojmë kërkesat e pritshme si dhe kërkesat që rrjedhojnë nga programi i monitorimit për ushqimin, të cilin e miraton Qeveria e RM-së, në Laboratorin e kontaminentëve dhe ekotoksikologjisë kryhen analiza për:

  • Përmbajtjen e mbetjeve të pesticideve organoklorike dhe organofosforike në produktet ushqimore dhe ujin për pirje edhe atë:
  • Përmbajtjen e mikotoksineve (produkte sekondare të metabolizmit të myshqeve që mund të zhvillohen në kushte të caktuara tek drithërat, lajthitë, bajamet, kikirikët etj.)
  • Përveç analizimit të përmbajtjes së mbetjeve të pesticideve në produktet ushqimore kryhen edhe analiza të përmbajtjes së kontaminentëve tek produktet ushqimore, ujërat për pije, ujërat sipërfaqësore, toka dhe llojet e tjera të mediumeve.

Ky laborator është i akredituar sipas (ISO/IEC 17025:2005) për analizimin e: pesticideve organoklorike (HCB, αHCH, βHCH, γ HCH, σ HCH, aldrin, dieldrin) në ujë dhe përcaktimin e mikotoksineve (B1, B2, G1, G2)