Në këtë laborator ndiqet rregullshmëria shëndetësore e ujit për pijë, në pajtim me normat ligjore, rregullshmëria shëndetësore e ujërave minerale (të paketuara); cilësia higjienike e ujërave sipërfaqësore dhe të zeza nga aspekti shëndetësor ekologjik, nëpërmjet analizave sanitare kimike (analiza kimike-toksikologjike).

Ky laborator është i akredituar sipas (ISO/IEC 17025:2005) për përcaktimin e parametrave fiziko-kimike për të gjitha llojet e ujërave.