Laboratorii radioekologjisë

 

*** Kompetencaprofesionale për rrezatimin jonizues me vërtetim ndërkombëtar***

 

Nëkuadër të:

 •  Rrjetit botëror tëlaboratorëve dozimetrik të Agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike/OBSH
 •  Grupacionit evropian i laboratorëvedozimetrik – EURADOS
 •  Rrjetit Evropian përmonitorim të vazhdueshëm të rrezatimit jonizues në ajër – EURDEP
 •  Rrjetit të laboratorëvedozimetrik të Agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike – ALMERA

 

Realizimii aktiviteteve dhe programeve në fushën e sigurisë së rrezatimit  Monitorimautomatik i dozës së   rrezatimitjonizues në ajër;

 •  Monitorimi përmbajtjes së elementeve radioaktive në mjedisin jetësor në Republikën eMaqedonisë së Veriut;
 •  Dozimetri personale epersonave të cilët gjatë punës janë të ekspozuar ndaj rrezatimit jonizues;
 •  Vlerësim i rrezikut ngaekspozimi radioaktiv në vendin e punës me burime të rrezatimit jonizues;
 •  Kalibrimi i instrumentevepër detektimin e rrezatimit jonizues nëRepublikën e Maqedonisë së Veriut;
 •  Kontroll i cilësisë qëaparateve të rëntgenit në diagnostikon mjekësore;
 •  Vlerësim i shkallës sëekspozimit të popullatës ndaj rrezatimit;
 •  Trajnim për mbrojtje ngarrezatimi dhe për siguri;
 •  Matje dozimetrike nëvendkalimet kufitare si masë për parandalimin e
 • transportit të materialeve radioaktivedhe nukleare në Republikën e Maqedonisë së  Veriut;

Më shumëinformacion për metodat e zbulimit mund të gjeni në linkun në vazhdim

Më shumëinformacion për aftësitë kalibruese mund të gjeni në linkun në vazhdim

 

 

Bashkëpunimindërkombëtar

 • Realizim, koordinim osepjesëmarrje e ekspertëve tanë në projektet e në Vjenë, IAEA, Vienna.
 • Bashkëpunim me Qendrën përhulumtim të Komisionit Evropian, JRC Center, Ispra, Italy
 • Anëtarësim në grupin eekspertëve të NATO-s, Bruksel.

 

—————————-

 

Të akredituar nga Institutii akreditimit i RMV-së për sistemin e implementuar të cilësisë– ISO 17025,

Matje dhe monitorim sipasISOIEC 62387, ISO 9696, ISO 9697, ISO 18589, ISO 10703, IAEA RSG 1.1,IAEA RSG 1.3