Лабораторијата за паразитологија е формирана од самиот почеток на конституирање на оваа институција. Основната цел била ерадикација на маларијата во Македонија и едукација на кадри за микроскопска дијагностика на маларија преку организирани курсеви.

Од тогаш лабораторијата ја развива својата дејност и постепено ја проширува, создавајќи современа лабораторија за дијагностика на паразитолошки заболувања.

Денес таа е референтна лабораторија во Република Македонија за дијагноза на маларија и паразитарни заболувања.

Во ова одделение се врши:

 1. Преглед на фецес за присаство на цревни паразити:
 • Ascaris lumbricoides
 • Enterobius vermicularis
 • Taenia saginata
 • Taenia solium
 • Hymenolepis nana
 1. Преглед на фецес за присаство на протозои
 • Enthamoeba hystolytica,
 • Giardia lamblia
 • Trichomonas vaginalis
 1. Преглед на испирок на црева
 2. Преглед на дуоденален сок на Giardia lamblia
 3. Преглед на спутум на паразити
 4. Целофански – перианален брис
 5. Целофански брис за Demodex
 6. Преглед на периферена размаска и густа капка на присаство на крвно – ткивни протозои

Plasmodium

 1. Преглед на вагинален брис на Trichomonas vaginalis
 2. Преглед на уретрален брис на Trichomonas vaginalis
 3. Echinococcus granulossus- Weinberg и IH
 4. Урогенитална Chlamidia trachomatis – биохемиски (тест на боена реакција)
 5. Докажување на цисти од Giardia Lamblia во води за пиење и површински води

Во рамките на програмските задачи, лабораторијата зема активно учество во борбата против бруцелозата, вршејќи серолошки испитувања за Бруцелоза ( Brucella sp.): BAB и Brucella capt тест.

Лабораторијата врши паразитолошки прегледи на лица кои подлежат на здравствен надзор, согласно законската регуларива (лица кои доаѓаат од земји каде постои епидемиолошки ризик за одредени заразни заболувања како и вршење на санитарни прегледи на лица вработени во прехрамбената индустрија).

Началник на лабораторија:  Др. Сона Стојанова, специјалист микробиолог