Laboratori i mikrobiologjisë dhe diagnostikës molekulare

Laboratori ivirusologjisë dhe diagnostikës molekulare është i vetmi i këtij lloji nëRepublikën e Maqedonisë së Veriut. Është themeluar për të ndjekur, analizuardhe diagnostikuar sëmundjet virusologjike. Në laborator aplikohenmetodat më bashkëkohore për diagnostikim, serologjike dhe molekulare, ndiqetliteratura botërore dhe rekomandimet e OBSH-së. Nga viti 2005 laboratoriështë akredituar nga OBSH-ja si Laborator kombëtar për morbilin dhe rubeolën nëRepublikën e Maqedonisë së Veriut. Nga viti2006 laboratori është laborator referent për HIV/SIDA-n në Republikën eMaqedonisë së Veriut. Ministriae shëndetësisë e ka dominuar laboratorin si Qendër kombëtare për influencën dheai bën pjesë në Programin e OBSH-së për Vlerësimin e jashtëm të cilësisë përzbulimin e viruseve të influencës. Analizat të cilat kryhen në laborator: ·

Analiza virusologjike ·

Analiza imunoenzime për vërtetimin eantitrupave ·

Tumor markerë ·

Përcaktim të statusit hormonal ·

Markerë përosteoporozën

 

Udhëheqëse e laboratorit: Mr. sci. Dr. Gollubinka Boshevska, specialiste mikrobiologe