Laboratori i analizave hematologjiko-biokimike

Në Laboratorin e analizave hematologjiko-biokimike bëhet përcaktimi i:

  • Statusit hematologjik dhe sedimentacionit
  • Statusit urinar
  • Statusit biokimik

Këto analiza bëhen në kuadër të kontrolleve sistematike dhe kontrolleve të punonjësve në zona ku ka rrezatim jonizues