Gjatë javës së 43 të vitit 2019 (nga 21.10.2019 – 27.10.2019), në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 17 (I=0,8/100.000)  raste të gripit  që është brenda kufijve të zakonshme për këtë periudhë të vitit. Krahasuar me javën e kaluar, këtë javë është regjistruar numër i njëjtë i të sëmurëve.

Krahasuar me sezonin  e kaluar (n=14) nuk ka ndryshim, ndërsa sa i përket lakores tipike sezonale(n=54) vihet re një rënie e numrit për 37.

Gjatë kësaj jave të sëmurët janë raportuar nga 6 njësi raportimi. Numri më i madh i të sëmurëve janë regjistruar në NJR Gostivar (n=8).

Incidencë më e lartë është regjistruar në NJR Sveti Nikole  9,8/100.000, ndërsa më e ulët në QSHP Shkup, 0,7100.000.

Gjatë javës së 43 pranë laboratorit virusologjik në ISHPRMV  kanë arritur 7 materiale për analiza laboratorike, dhe që të gjitha kanë rezultuar negative për prani të virusit të gripit.

Gjatë sezonit 2019/2020 numri i përgjithshëm i të sëmurëve është 51 (I=2,5/100.000), që është njësoj si në periudhën e njëjtë vitin e kaluar, ndërsa sa i përket lakores tipike sezonale është regjistruar një rënie e numrit të të sëmurëve(n=157).

Deri më tani, numër më i madh i të sëmurëve është regjistruar në NJR Gostivar (n=15), ndërsa incidencë më e lartë  në NJR Sveti Nikole (19,5/100.000 banorë).

Sa i përket shpërndarjes sipas moshës, numri më i madh i të sëmurëve bëjnë pjesë në grupmoshën që përfshin pjesën më të madhe të popullatës, atë nga 15-64 vjet, – 24 raste  (47,1%), ndërsa incidencë më e lartë (5,2/100.000) është regjistruar tek fëmijët nga 0-4 vjet dhe 5-14 vjet.

 

Që nga fillimi i sezonit 2019/2020, deri në javën e 43 pranë laboratorit virusologjik në ISHPRVM kanë arritur 17 materiale për analizë për vërtetimin e pranisë së virusit të gripit, të gjitha negative.

KOMENT EPIDEMIOLOGJIK

Numri relativisht i vogël i rasteve të regjistruara të gripit, që është nën pragun javor të aktivitetit sezonal, si dhe reultatet negative të fituara nga mbikëqyrja epidemiologjike, flasin për një aktivitet të ulët jashtësezonal të virusit të gripit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

Vaksinimi kundër gripit

Vaksinimi kundër gripit sezonal është mbrojtja më e mirë, prandaj ISHP rekomandon vaksinim të të gjithë popullatës, sidomos të personave të cilët i përkasin grupeve vulnerable (sipas rekomandimeve të OBSH-së: gratë shtatzëna, fëmijët në moshë nga 6 muaj deri në 5 vjet, personat e moshuar mbi 65 vjet, personat me sëmundje kronike dhe ato me imunitet të dobët, punonjësit shëndetësor.

Të gjithë të interesuarit mund të drejtohen pranë Qendrës më të afërt të shëndetit ose Njësive rajonale të tyre për të marrë më shumë informacion në lidhje me vaksinimin kundër gripit sezonal.

 

ЕВРОПСКИ РЕГИОН

Согласно извештајот на Flu News Europe објавен за 42-ра недела 2019 година, активноста на вирусот на грип е на ниско сезонско ниво низ Европскиот регион. Инфлуенца вирусите се детектираат спорадично кај пациенти со респираторно заболување, а изолирани се типовите Influenza A и Influenza B. Од сентинел надзорот 2,7% од тестираните се позитивни за присуство на инфлуенца вирусите:

 

Rajoni Evropian

Sipas raportit të  Flu News Europe për javën e 42 të vitit 2019, aktiviteti i virusit të gripit është në nivel të ulët sezonal në mbarë Rajonin Evropian. Viruset e influencës detektohen në mënyrë sporadike tek pacientët me sëmundje respiratore, ndërkohë që janë izoluar llojet Influenza A dhe Influenza B.

  • Gjatë mbikëqyrjes sentinel 2,7% e mostrave të analizuara janë pozitive për prani të virusit të gripit: 18 Influenza A

o    A(H1N1)pdm09 – 8

o    A(H3N2) – 10

  • 14 Inluenza B

o    Victoria lineage – 8

 

 

Sektori për kontroll dhe parandalim të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik