• учествува во изготвување и спроведување на посебни програми за контрола на незаразните болести
  • утврдува приоритети за задоволување на потребите и подобрување на состојбата со незараните болести на населението
  • обезбедува квалитетни, валидни и ажурирани податоци за состојбата со незаразните болести
  • предлага мерки за решавање на здравствените потреби на населението заболено од хроничните незаразни болести
  • врши научно-истражувачка дејност со цел за проценка на ризик од појава на незаразните болести на локално, регионално и национално ниво;
  • подготвува едукативни и промотивни материјали за превенцијата на незаразните болести на населението, во сите средини за широката јавност и мас медиумите;
  • спроведува публицистичка дејност преку изработка на публикации – информации, извештаи, анализи и слично и печатење на здравствено- воспитни средства (брошури, плакати, летоци и др.);
  • учествува во образовната дејност и едукацијата на здравствените кадри од сите профили
  • соработува со државни и меѓународни институции преку заеднички проектни и друг вид активности (учество во работни групи, комисии и сл.)

*Началник на Одделение за следење на незаразни болести

м-р д-р. Тања Лековска-Стоицовска

Тел. 02/3125044 локал 111