Социјално медицинска дејност

 • ја следи здравствената состојба на населението, системот и организацијата на здравствената заштита,
 • планира, програмира, прибира, обработува, анализира и евалуира податоци од здравствена статистика,
 • учествува во изготвување и спроведување на посебни програми од здравствената дејност,
 • предлага мерки за решавање на здравствените потреби на населението,
 • утврдува приоритети за задоволување на потребите и подобрување на здравствената состојба на населението.
 • обезбедува квалитетни, валидни и ажурирани податоци за здравствената состојба и здравствениот систем,
 • врши стручна експертиза за креирање на политика базирана на докази – евиденција и изготвување стратегии.

Одделенија во Секторот се:

 • Одделение за промоција на здравје и здравствена едукација
 • Одделение за анализа на здравствените системи; медицински – здравствени стандарди и акредитирање
 • Одделение за следење на незаразни болести
 • Одделение за економика, планирање и развој во здравството
 • Одделение за репродуктивно, адолесцентно здравје и вулнерабилни групи
 • Одделение за контрола и превенција на повреди и насилство
 • Одделение за заштита на правата на пациентите со медицинска деонтологија

 

Раководител: Проф. дЕлена Ќосевскаспецијалист по социјална медицина и

началник на Одделение за промоција на здравје и здравствена едукација

Тел.02/3125-044 локал 230

e-mail: kosevska@yahoo.com