Одделенијата во Секторот се:

  • Одделение за меѓународна соработка и проекти
  • Одделение за правни работи и нормативна дејност
  • Одделение за сметководствено- финансиски работи и аналитика на побарувања
  • Одделение за управување со човечки ресурси, односи со јавност и логистика
  • Одделение за комерцијални работи, јавни набавки и наплата на побарувања