Активности:

Одделението изведува тест на пирогеност кај парентерални препарати на експериментални опитни животни (зајци). Тестот се изведува согласно барањето на Европската фармакопеа (Ph. Eur. 2.6.8).

Покрај наведените активности се изведува стручна проценка на доставена фармацевтско-хемиска и биолошка документација со цел добивање на одобрение за ставање на лекот во промет, обнова на одобрението за ставање на лекот во промет, пријава на варијација и др.