Одделението врши физичко-хемиска контрола на квалитет на лековите, и тоа:

  • редовна контрола на квалитет на секој лек ставен во промет во Република Северна Македонија, најмалку еднаш на секои пет години;
  • контрола на квалитет на првата серија на лекот по добивање на одобрение за ставање во промет;
  • контрола на квалитет на барање на Бирото за лекови во постапката за добивање на одобрение за пуштање на лекот во промет или по издавање на одобрение по барање на инспекцискиот орган;
  • специфична контрола на квалитет на специфични категории на лекови на барање на Бирото за лекови;
  • контрола на квалитет на лекови при пуштање во промет за производители со кои постои претходен договор за таков вид на соработка.

За изведување на лабораториската контрола се користат следните техники: високоефективна течна хроматографија, гас хроматографија, инфрацрвена, UV и видлива спектроскопија, гравиметриски техники, волуметриски техники, титрација по Карл Фишер, а според спецификации и методи опишани во важечките изданија на European Pharmacopoeia (Ph.Eur.), United States Pharmacopoeia (USP), British Pharmacopoeia (BP) и валидирани методи на производителот на готовиот производ.

Покрај наведените активности се изведува стручна проценка на доставена фармацевтско-хемиска и биолошка документација со цел добивање на одобрение за ставање на лекот во промет, обнова на одобрението за ставање на лекот во промет, пријава на варијација и др.