• спроведува здравствено-воспитна дејност преку изработка на глобални и специфични републички програми за здравствено воспитание;
  • организира и спроведува здравствено промотивни кампањи, едукативни работилници, трибини и друг вид манифестации;
  • ја следи реализацијата и евалуацијата на резултатите;
  • планира и координира акции за промоција на здравјето;
  • соработува со СЗО заради остварување на активности во врска со промоцијата на здравјето;
  • дава стручно-методолошка помош таму каде што е потребна;
  • учествува во образовната дејност и едукацијата на здравствените кадри од сите профили, од областа на здравственото воспитание;
  • непосредно соработува со средствата за јавно информирање, хуманитарните организации, здруженија и асоцијации од земјата и од странство;
  • спроведува публицистичка дејност преку изработка на публикации и здраствено-воспитни средства (брошури, плакати, летоци и др.);
  • спроведува научно –истражувачки проекти од областа на здравството.

Началник : Проф. дЕлена Ќосевскаспецијалист по социјална медицина 

Тел.02/3125-044 локал 230

e-mail: kosevska@yahoo.com