Лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика е единствена од таков вид во Р.Северна Македонија. Основана е со цел: следење, проучување и лабораториско дијагностицирање на вирусните заболувања.

Во лабораторијата се применуваат најсовремените дијагностички методи серолошки и молекуларни, се следи светската литература и препораките на СЗО.

Од 2005 год. лабораторијата е акредитирана од СЗО за Национална лабораторија за Морбили и Рубеола во Р.Северна Македонија.

Од 2006 год. лабораторијата е Референтна лабораторија за ХИВ/СИДА во Р. Северна Македонија.

Лабораторијата е номинирана од страна на МЗ за Национален Инфлуенца центар и е вклучена во Програмата на СЗО за Екстерно оценување на квалитетот за детекција на Инфлуенца вирусите.

Анализи кои се работат во лабораторијата:

Началник на лабораторија: Mr sci. Dr. Голубинка Бошевска, специjалист микробиолог