Одделение за контаминенти и еко-токсикологија

Во Одделението за контаминенти и еко-токсикологија, кое е дел од одделот за хемиски и радиолошки испитувања, се изведуваат методи за определување на остатоци од пестициди и  детекција и квантификација на микотоксини во различни видови на прехранбени производи. Овие параметри се испитуваат согласно правилникот за контаминенти Службен весник на РМ, бр. 175 од 19.9.2018 година, за присуство на микотоксини и Службен весник на РМ, бр 91 од 18.05 2018, за остатоци на пестициди.

Одделението е опремено со гасни хроматографи со различни видови на детектори: масен детектор (Mass Spectrometry), азот-фосфор (Nitrogen–Phosphorus Detector), детектор фаќач на електрони (Electron Capture Detector), флуориметар и дополнителна помошна опрема.

Во Одделението се изведуваат следниве акредитирани методи:

  • Определување на органохлорни пестициди (HCB, αHCH, βHCH, γ HCH, σ HCH, aldrin, dieldrin), течно-течнa екстракција, гасна хроматографија со масен детектор (GC/MS);
  • Определување на резидуи на пестициди (phorate, terbufos, diazinon, chlorpyrifos-methyl, pirimiphos-methyl, malathion, fenthion, pendimethalin, fenamifos, buprofezin, ethion, benalaxyl, iprodione, bifenthrin, tebufenpyrad, azinphos-methyl, phosalone, azinphos-ethyl, boscalid), гасна хроматографија со масена спектрометрија (GC/MS) во производи овошје и зеленчук;
  • VICAM AflaTest флуориметриска процедура за определување на вкупни афлатоксини Kикирики, бадеми, семки од кајсии, фстаци, лешници и индиски ореви;
  • VICAM AflaTest флуориметриска процедура за определување на вкупни афлатоксини Житни производи и пченка;
  • VICAM AflaTest флуориметриска процедура за определување на вкупни афлатоксини Растителен материјал од канабис;

Раководител во одделението за контаминенти и еко-токсикологија е м-р Анита Најденкоска