*** Професионална компетенција за јонизирачко зрачење со меѓународна потврда ***

 

Во состав на:

 • Светската мрежа на дозиметриски лаборатории на Меѓународната агенција за атомска енергија/ Светската здравствена организација
 • Европската групација на дозиметриски лаборатории – EURADOS
 • Европската мрежа за континуиран мониторинг на јонизирачко зрачење во воздух – EURDEP
 • Мрежата на радиометриски лаборатории на Меѓународната агенција за атомска енергија – ALMERA

Реализaција на активности и програми  во областа на радијационата сигурност:

 • Автоматски мониторинг на дозата на јонизирачко зрачење во воздихот;
 • Мониторинг на содржината на радиоактивните елементи во животната средина во Република Македонија
 • Персонална дозиметрија на лицата кои се работно изложени на јонизирачко зрачење;
 • Процена на ризикот од радијациона изложеност на работните места со извори на јонизирачко зрачење;
 • Калибрација на инструментите за детекција на јонизирачко зрачење  во Република Македонија;
 • Контрола на квалитет на рентген апаратите во медицинската дијагностика
 • Процена на степенот на радијациона изложеност на населението;
 • Обука за радијациона заштита и сигурност
 • Дозиметриски мерења на гранични премини како мерка за спречување на пролиферација на радиоактивни и нуклеарни материјали на територијата на Република Македонија

 

Повеќе информации за методите на детекција на следниот  линк

Повеќе информации за калибрационите способности на следниот линк

 

Меѓународна соработка

 • Во реализација, координација или учество на наши експерти во проектите на Меѓународната агенција за атомска енергија во Виена, IAEA, Vienna.
 • Соработка со Истражувачкиот центар на Европската комисија, JRC Center, Ispra, Italy
 • Членство во експертската група на НАТО, Брисел.

 

—————————-

Акредитирани од Институтот за акредитација на РМ за имплементиран систем за квалитет – ISO 17025,

Мерења и следливост според ISOIEC 62387, ISO 9696, ISO 9697, ISO 18589, ISO 10703,  IAEA RSG 1.1, IAEA RSG 1.3