Контакт-информации:

Адреса:
ул.50 Дивизија бр.6 1000 Скопје
Република Северна Македонија

E-пошта: info@iph.mk
телефон за информации: +389 (0)2 3125 044 (централа)
Факс: +389 (0)2 3 223 354
Web: http://www.iph.mk

Трезорска сметка – ЈЗУ ИЈЗРСМ – 100000000066005
Народна банка на РСМ
Сметка на Буџетски корисник: 6602500053-531-56
Приходна шифра: 723819
ЕДБ:4030982108064

Телефони за информации за правни и физички лица – 02/3125 044

 • Директор – Асс. Д-р. Шабан Мемети – локал 101 shmemeti@iph.mk
 • Советници:

Проф. д-р. Елисавета Стикова – локал 105

Проф. д-р. Азис Положани – локал 105

Проф. д-р. Фимка Тозија – локал 110

Проф. д-р. Драган Ѓорѓев – локал 221

 

 • Лабораторија за испитување  вода – прием на мостри: локал 119 и 116
 • Лабораторија за испитување  храна – прием на мостри: локал 290
 • Лабораторија за микробилогија, мостри и резултати: локал 289
 • Вирусологија (советувалиште/ информации…): локал 112  и 231
 • Курс по хигиена – Д-р Анета Костова, тел  3125 044 лок 119 kostovaaneta@ymail.com
 • Издавање сертификати/лиценца – локал 117
 • Технички секретар – локал 213
 • Веб администратор -Елена Караџовска (elena.karadzovska@iph.mk)

 

 • Сектор за логистика и правно финансиски работи  – Раководител:  Прим. д-р Владо Спиркоски

  Одделение за меѓународна соработка и проекти-локал 103
 • Одделение за правни работи и нормативна дејност-  Валентина Кочубовска (локал 126), Слободан Мицевски (локал 217)
 • Одделение за сметководствени – финансиски работи и аналитика на побарувања – Јулијана Томановска и Билјана Кардашевска (локал 115, и 02/3112 174)
 • Одделение за управување со човечки ресурси, односи со јавност и логистика- Наташа Димитриевска (krivoseev@gmail.com) (локал 126)
 • Лице за односи со јавност – Рената Чапароска (renatabozinovska@yahoo.co.uk),  локал 126)
 • Одделение за комерцијални работи, јавни набавки и наплата на побарувања-Дуѓагин Османи (јавни набавки, локал 204)

 

Сектор за контрола и следење на заразни болести – Раководител: Прим. д-р. Гордана Кузмановска – локал 102  (gordana.kuzmanovska@gmail.com

 • Одделение за следење и надзор над заразните болести- Прим. д-р. Гордана Кузмановска, локал 102
 • Одделение за СИДА и сексуално преносливи инфекции, тропски и карантински болести – Прим. д-р. Жарко Караџовски,
 • Одделение за надзор на имунизација –  локал 229

 

Сектор за здравствена екологија – Раководител: Проф. д-р. Михаил Кочубовски, локал 214 (kocubov58@gmail.com)

 • Одделение за здравствена безбедност на храна – Aс. Д-р сци Гордана Ристовска, локал 117
 • Одделение за безбедност на вода и санитација на животна средина – Проф. д-р. Михаил Кочубовски, локал 214
 • Одделение за физиологија и мониторинг на исхрана – Научен сор. д-р сци Игор Спироски, локал 222
 • Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици – Проф. д-р. Елисавета Стикова, локал 105
 • Одделение за санитарни прегледи- Прим. д-р Виолета Лазаревска Караманди, 3147 069

 

Сектор за промоција, анализа и следење на незаразни болести – Раководител: Проф. д-р Елена Ќосевска, локал 230 (kosevska@yahoo.com)

 • Одделение за промоција на здравје и здравствена едукација- Проф. д-р Елена Ќосевска, локал 230
 • Одделение за анализа на здравствените системи; медицински – здравствени стандарди и акредитирање –  Прим. д-р Весна Стамболиева, локал 232
 • Одделение за следење на незаразни болести – м-р. д-р Тања Лековска-Стоицовска, локал 111
 • Одделение за економика, планирање и развој во здравството-
 • Одделение за контрола и превенција на повреди и насилство – Проф. д-р. Фимка Тозија – локал 110
 • Одделение за заштита на правата на пациентите со медицинска деонтологија -

 

Сектор за испитување и контрола на лекови – Раководител: фарм. спец. Катерина Старкоска, 3125-044 локал 107; 3147-070 (k.starkoska@iph.mk)

 • Хемиско-фармацевтско одделение – доц.д-р Зорица Арсова Сарафиноска, спец. локал 106
 • Одделение за микробиолошки испитувања на лекови и козметички производи- д-р спец. Татјана Цуцулова, локал 224
 • Одделение за биохемиски испитувања –  биолог, спец. Бранислава Јанева – 3147-062
 • Одделение за биолошки испитувања – фар.спец. Катерина Старкоска, локал 107
 • Одделение за козметологија – фарм.спец. Олга Ортакова, локал 118/225

 

Центар за статистичка обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација – Раководител: м-р. д-р Вјоса Речица, локал 111 (v.recica@iph.mk), vjosa.recica@gmail.com 

 • Одделение за статистичка обработка, анализа на здравствени податоци и водење на регистри -
 • Одделение за IT менаџмент во здравство и архивирање на здравствени податоци – дипл. инг. по информатика Арменд Исени, локал 109 (a.iseni@iph.mk)
 • Одделение за едукација, публикување и информации – м-р. Д-р Вјоса Речица, локал 111 (v.recica@iph.mk)

 

 Центар на референтни лаборатории: Раководител: Доц. Д-р Зорица Арсова Сарафиновска, локал 106 (zarsova2002@yahoo.co.uk)

 1. Биолошки лаборатории
 • Лабораторија за прием на биолошки материјали, подготовка на подлоги и диспозиција на инфективен отпад –д-р. Мирка Шишковска, локал 231
 • Лабораторија за бактериологија и антимикробна резистенција – д-р. Дугаѓин Османи, локал 113 (3147 063)
 • Лабораторија за вирусологија и молекуларна дијагностика – д-р. Голубинка Бошевска, локал 231
 • Лабораторија за паразитологија-Снежана Цветовиќ
 • Лабораторија за санитарна микробиологија- Елизабета Цонева- локал 114
 1. Хемиски лаборатории
 • Лабораторијата за испитување квалитет на храна – Биљана Чулева, локал 200
 • Лабраторија за испитување на води
 • Лабораторија за испитување на метали – Биљана Манева локал 200
 • Лабораторија за испитување на здравствена исправност на предмети за општа употреба- Д-р.сци. Евгенија Кироска-Петреска
 1. Радиолошки лаборатории – Лидија Николовска, локал 220
 • Лабораторија за радиоекологија
 • Лабораторија за јонизирачко зрачење

https://sites.google.com/site/rzzzdozimetrija/kontakt

 

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 1. Информации кои произлегуваат од постоечката легислатива: Закон за здравствена заштита, Закон за евиденција во областа на здравството, закон за здравствено осигурување, Законот за јавно здравје на (сл.весник на РМ бр. 22/2010)
 2. Извештај за реализација на националната програма за јавно здравје во областа на санитарно-хигиенската дејност, кој опфаќа информации за здравствствената исправност на водата за пиење и храната, здравствена исправност на површинските води и природните езера, состојба со ухранетост на населението и биолошката вредност на исхраната на одредени популациони групи
 3. Извештај за пријавени случаи на заразни заболувања
 4. Извештај за пријавени случаи за заболени од бруцелоза
 5. Извештај за заболени случаи од СИДА
 6. Извештај за задолжителни имунизациипротив заразни болести
 7. Здравствена карта на РСМ
 8. Кадар во здравствени установи во РСМ
 9. Специјалистички служби во РСМ
 10. Мрежа на болнички здравствени установи во РСМ
 11. Амбулантно поликлинички морбидитет во РСМ
 12. Болнички морбидитет во РСМ
 13. Сосотојба со циркулаторни болести во РСМ
 14. Малигни неоплазми во РСМ
 15. Регистер за шеќерна болет во РСМ
 16. Регистер за рак во РСМ
 17. Морталитет во РСМ (Извор: ДЗС; Обработка: ИЈЗ на РСМ)
 18. Информации за видови на анализи кои рутински се извршуваат во лабораториите на ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ.
 19. Информации кои се однесуваат на здравствената состојба и здравствената заштита на населението во Р. Северна Македонија, вкупно, и по одделни категории од населението ( деца, жени, жени во репродуктивен период, стари лица, лица со посебни потреби, и др.)
 20. Информации и анализи кои се однесуваат на трендови и состојби со морбидитет и морталитет од одделни болести или групи на болести ( кардиоваскуларни болести, малигни неоплазми, повреди, респираторни болести, болести на зависност, ментални нарушувања и болести, и др)
 21. Информации за резултати од спроведени научни истражувања во врска со однесувањето кон здравјето и нарушувањата на здравјето  на популацијата во целина или одделни популациони групи
 22. Информации за спроведени кампањи, акции за промоција на здравјето, рано откривање на болестите (скрининг на рак, скрининг на хипертензија и други ризик ф-ри за кардиоваскуларни болести, и др)
 23. Информации и препораки за здрав стил на живот изработени во ИЈЗРСМ во форма на изработен стручен материјал или во форма на пропаганден материјал – агитки, брошури, постери, исл.
 24. Информации за теми и резултати од организирани едукативни работилници, прес конференции и сл. во организација на ИЈЗРСМ, а по повод некои Светски денови, недели, месеци.
 25. Извештај и Програма за работа на ИЈЗРСМ, во рамки на целиот извештај и програма за работа.

 

БАРАЊЕ  за пристап до информации од јавен карактер

 

Име (задолжително)

Е-маил (задолжително)

Наслов

Вашата порака