ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 1. Информации кои произлегуваат од постоечката легислатива: Закон за здравствена заштита, Закон за евиденција во областа на здравството, закон за здравствено осигурување, Законот за јавно здравје на (сл.весник на РМ бр. 22/2010)
 2. Извештај за реализација на националната програма за јавно здравје во областа на санитарно-хигиенската дејност, кој опфаќа информации за здравствствената исправност на водата за пиење и храната, здравствена исправност на површинските води и природните езера, состојба со ухранетост на населението и биолошката вредност на исхраната на одредени популациони групи
 3. Извештај за пријавени случаи на заразни заболувања
 4. Извештај за пријавени случаи за заболени од бруцелоза
 5. Извештај за заболени случаи од СИДА
 6. Извештај за задолжителни имунизациипротив заразни болести
 7. Здравствена карта на РСМ
 8. Кадар во здравствени установи во РСМ
 9. Специјалистички служби во РСМ
 10. Мрежа на болнички здравствени установи во РСМ
 11. Амбулантно поликлинички морбидитет во РСМ
 12. Болнички морбидитет во РСМ
 13. Сосотојба со циркулаторни болести во РСМ
 14. Малигни неоплазми во РСМ
 15. Регистер за шеќерна болет во РСМ
 16. Регистер за рак во РСМ
 17. Морталитет во РСМ (Извор: ДЗС; Обработка: ИЈЗ на РСМ)
 18. Информации за видови на анализи кои рутински се извршуваат во лабораториите на ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ.
 19. Информации кои се однесуваат на здравствената состојба и здравствената заштита на населението во Р. Северна Македонија, вкупно, и по одделни категории од населението ( деца, жени, жени во репродуктивен период, стари лица, лица со посебни потреби, и др.)
 20. Информации и анализи кои се однесуваат на трендови и состојби со морбидитет и морталитет од одделни болести или групи на болести ( кардиоваскуларни болести, малигни неоплазми, повреди, респираторни болести, болести на зависност, ментални нарушувања и болести, и др)
 21. Информации за резултати од спроведени научни истражувања во врска со однесувањето кон здравјето и нарушувањата на здравјето  на популацијата во целина или одделни популациони групи
 22. Информации за спроведени кампањи, акции за промоција на здравјето, рано откривање на болестите (скрининг на рак, скрининг на хипертензија и други ризик ф-ри за кардиоваскуларни болести, и др)
 23. Информации и препораки за здрав стил на живот изработени во ИЈЗРСМ во форма на изработен стручен материјал или во форма на пропаганден материјал – агитки, брошури, постери, исл.
 24. Информации за теми и резултати од организирани едукативни работилници, прес конференции и сл. во организација на ИЈЗРСМ, а по повод некои Светски денови, недели, месеци.
 25. Извештај и Програма за работа на ИЈЗРСМ, во рамки на целиот извештај и програма за работа.

 

БАРАЊЕ  за пристап до информации од јавен карактер

[/vc_column_text][/vc_column]

Име (задолжително)

Е-маил (задолжително)

Наслов

Вашата порака

[/vc_row]