ИНФОРМАЦИИ ЗА РАКОВОДИТЕЛИ НА СЕКТОРИ И НАЧАЛНИЦИ НА ОДДЕЛЕНИЈА

1.     Сектор за контрола и следење на заразни болести

Раководител:  Прим. д-р.Гордана Кузмановска – специјалист епидемиолог

02/3125-044 локал 104

e-mail: gordana.kuzmanovska@gmail.com

DSC_0226

 

 

*Началник на Одделение за тропски, карантински заболувања, ХИВ/СИДА и сексуално преносливи инфекции:

Прим. д-р Жарко Караџовски – специјалист епидемиолог

02/3125-044 локал 205

e-mail: zkaradzovski@gmail.com

DSC_0112

 

 

 2.     Сектор за здравствена екологија

Раководител: Проф. д-р Михаил Кочубовски – специјалист по хигиена

Тел.02/3125-044 локал 214

e-mail: kocubov58@gmail.com

CV Проф.д-р Михаил Кочубовски

Photo-Kochubovski-I.2014

 

*Началник на Одделение за здравствена безбедност на храната

проф. д-р Гордана Ристовска – специјалист по хигиена и здравствена екологија

Тел. 02/3125 044 лок 117

е-mail: ristovskagordana@gmail.com

 

 

*Началник на Одделение за физиологија и мониторинг на исхрана

Научен сор. д-р сци Игор Спироски – специјалист по хигиена и здравствена екологија

Тел.02/3125 044 лок. 222

е-mail: i.spiroski@iph.mk

Dr. Igor Spiroski

*Началник на Одделение за санитарни прегледи 

Прим. д-р Виолета Лазаревска Караманди, специјалист по хигиена

Тел: 02/3147 069,  076/ 370 121.

е-mail:  drkaramandi@yahoo.com

 3.     Сектор за промоција, анализа и следење на незаразни болести

Раководител: Проф. д-р Елена Ќосевска – специјалист по социјална медицина и началник на Одделение за промоција на здравје и здравствена едукација

02/3125-044 локал 230

e-mail: kosevska@yahoo.com

DSC_0235

*Началник на одделение за анализа на здравствени системи; медицински стандарди и акредитирање

Прим. д-р Весна Стамболиева – специјалист по социјална медицина

Тел.02/3125-044 локал 232

e-mail: vesnastambolieva@hotmail.com

 

*Началник на одделение за следење на незаразни болести

Прим. д-р Стефанка Перева – специјалист по социјална медицина

Тел. 02/3125044 локал 111

4.     Сектор за испитување и контрола на лекови

Раководител: Катерина Старкоска – специјалист фармацевт

02/3125-044 локал 107 02/3147-070

e-mail: k.starkoska@iph.mk

 

Хемиско-фармацевтско одделение

Началник: Доц. Д-р Зорица Арсова Сарафиновска– специјалист фармацевт

Тел.02/3125-044 локал 106

e-mail: zarsova2002@yahoo.co.uk

 

Биолошко одделение

Началник: Катерина Старкоска – специјалист фармацевт

Тел.02/3125-044 локал 107; 02/3147-070

e-mail: k.starkoska@iph.mk

 

Одделение за биохемиски испитувања

Началник: Бранислава Јанева – дипл.биолог, специјалист

Тел.02/3147-062

e-mail: b.janeva@iph.mk

 

Одделение за козметологија

Началник: Олга Ортакова – специјалист фармацевт

Тел.02/3125-044 локал 118

 

Одделение за микробиолошки испитувања на лекови и козметички производи

Началник: Др.Татјана Цуцуловска – специјалист микробиолог

Тел.02/3125-044 локал 224

 

5.    Сектор за логистика и правно финансиски работи

Раководител:  Прим. д-р Владо Спиркоски – специјалист по социјална медицина

02/3125-044 локал 125

e-mail: vladospirkoski@yahoo.com

 

 

*Началник на Одделение за управување со човечки ресурси, логистика и односи со јавност

Наташа Димитриевска

02/3125 044 лок 126

е-mail: natdim2003@yahoo.com

DSC_0119

 

*Началник на Одделение за меѓународна соработка и проекти

Зана Мустафа, дипл. фарм.

02/3125 044 лок 103

е-mail: zanahaxhijaha@yahoo.com

6.     Центар за статистичка обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација

Раководител:  м-р. д-р. Вјоса Речица- специјалист по социјална медицина

02/3125 044 локал 111

е-mail: v.recica@iph.mk

DSC_0231

 

*Началник на Одделение за статистичка обработка, анализа на здравствени податоци и водење на регистри

Прим. д-р Драгана Чкалеска-Томиќ – специјалист по социјална медицина

02/3125-044 локал 232

e-mail: d.ckaleska@iph.mk

 

 

 

7.     Центар на референтни лаборатории

Раководител: Доц. Д-р Зорица Арсова Сарафиновска– спец.фармацевт

02/3125-044 локал 106

e-mail: zarsova2002@yahoo.co.uk

 

*Началник на лабораторија за вирусологија и молекуларна дијагностика

М-р. д-р Голубинка Бошевска–специјалист микробиолог

02/3125 044 локал 231

е-mail: golubinka@yahoo.com    golubinkavm@gmail.com

 

*Началник на лабораторија за санитарна микробиологија

Спец. д-р Елизабета Цонева – специјалист микробиолог

02/3125 044 локал 114

е-mail: elizabetaconeva@yahoo.com

 

*Началник на лабораторија за испитување квалитет на храна

Билјана Чулева –  специјалист фармацевт

02/3125 044 локал 200

е-mail: bculeva@hotmail.com

 

*Началник на Лабораторија за контаминенти и еко-токсикологија

м-р Анита Најденкоска, спец.по санитарна хемија (магистер по квалитет и безбедност на храна)
02/3125 044 локал 116
e-mail: a.najdenkoska@iph.mk

Profilna Najdenkoska

 

 

*Началник на Лабораторија за јонизирачко зрачење

*Началник на Лабораторија за радиоекологија

Лидија Николовска – Спец. инж. медицинска нуклеарна физика

Тел. 02/3125-044, лок. 220
Факс. 02/3223 354

e-mail: dozimetrija@gmail.com   radioekologija@gmail.com

https://sites.google.com/site/rzzzdozimetrija/kontakt

Lidija Nikolovska