Промотивни материјали PDF.: ФлаерФлаер АЛ.Постер1Постер 2

Хигиената на рацете е едноставно и ефективно решение на намалување на ширењето на инфекции и мултирезистентни бактерии и заштита на пациентите од интрахоспитални инфекции.  Секој здравствен работник како и секое лице кое е  директно или индиректо  вклучено во грижата за болните,  мора да обрнува внимание на хигиената на рацете и правилно да ја практикува.

Ова е пораката  на Глобалниот ден за хигиена на рацете: СПАСЕТЕ ЖИВОТ, Чистете ги рацете, кој се одбележa на 5 мај 2014 година  со заеднички активности, во организација на Министерството за здравство, (МЗ), на Мултисекторската комисија за следење на антимикробната резистанција при МЗ,  Институтот за Јавно Здравје, Медицинскиот факултет –Скопје,  граѓанскиот сектор, претставен преку CRIS` Студиорум, со поддршка на Канцеларијата на СЗО во Република Македонија.

Податоци за проблемот на хигиена на рацете

Од 2010 година Светската Здравствена Организација (СЗО) во рамките на Првиот Глобален Предизвик за Безбедност на Пациентите “Чиста нега е Безбедна нега” го воспостави одбележувањето на  5 мај како СЗО Ден за Хигиена на рацете: СПАСЕТЕ ЖИВОТ, Чистете ги рацете.
Секоја година стотици милиони лица во светот се афектирани од интрахоспитални инфекции.  Насекаде во светот, секојдневно умираат илјадници луѓе од инфекции стекнати за време на добивање на здравствена нега. Особено опасни се интрахоспиталните инфекции кои се предизвикани од мултирезистентни микроорганизми.  Непотребното и зголемено употребување  на антибиотиците, особено на тие со широк спектар на делување,  доведува до развивање на резистенција (отпорност) на бактериите кон антибиотиците и намалување на нивната моќ да делуваат тогаш кога се најпотребни. Ширењето на  мултирезистентните микроорганизми во здравствените институции е често и се одвива преку контаминираните раце на здравствените работници, пациентите и посетителите; контаминирана опрема и контаминирана околина на пациентите. Рацете се најважниот начин на пренесување на микроорганизмите  за време на  здравствената нега.  Последица на тоа се:  сериозни инфекции, особено кај критично болните пациенти; продолжени болнички денови; долготраен инвалидитет;  финансиско оптеретување  на пациентите и нивните семејства; финансиско оптеретување на здравствениот систем, и најважно од се е изгубениот човечки живот.
Затоа имплементирањето на стандардни мерки на претпазливост за сите пациенти цело време, е клучен фактор во превенција на ширењето на сите микроорганизми, особено на мултирезистентните. Хигиената на рацете е една од клучните  стандардни мерки на претпазливост.  Повеќето интрахоспитални инфекции можат да се превенираат со добра хигиена на рацете – чистење на рацете во вистинско време и на вистински начин.
Хигиената на рацете е едноставно и ефективно решение на намалување на ширењето на инфекции и мултирезистентни бактерии и заштита на пациентите од интрахоспитални инфекции.  Секој здравствен работник како и секое лице кое е  директно или индиректо  вклучено во грижата за болните,  мора да обрнува внимание на хигиената на рацете и правилно да ја практикува.
Како? Со чистење на рацете со триење со дезинфициенс за раце на база на алкохол. Тоа е брз и ефективен начин на чистење на рацете кои не се видливо валкани, и рацете добро го толерираат. Кога рацете се видливо нечисти, особено со крв или други телесни течности, или по користење на тоалет, треба да се  измијат со сапун и вода.
Во насока на подршка на промоцијата на хигиената на рацете и подобрување на услугите на здравствените институции насекаде во светот, СЗО го издаде Водичот за хигиена на рацете во здравствени институции. Истакнати се 5-те моменти кога хигиената на рацете мора да се изврши независно дали се користат ракавици за еднократна употреба или не, а тоа се:
Момент  1. Пред контакт со пациентот
Момент  2. Пред извршување чисти/асептички постапки
Момент  3. По ризик од изложеност на телесни течности
Момент  4. По контакт со пациентот
Момент  5. По контакт со околината на пациентот

Особено важна  е големата  улога  на  пациентите и нивните посетители во процесот  на стопирање на ширењето на инфекциите во болниците со придржување кон хигиената на своите раце:
– Пред да ги допираат своите повредени места или места каде е аплицирана терапија
– После контакт со други пациенти или посетители
– После користење на тоалет

Пациентите можат заедно со здравствените работници да ја подобрат негата на тој начин што љубезно ќе го прашаат здравствениот работник дали ги исчистил своите раце пред да им ја пружи потребната здравствена нега.

Населението треба да ги спречи инфекциите со редовно  чистење на своите раце во својот дом, на своето работно место, на училиште и др.

Придржувањето кон хигиената на рацете ќе доведе до намалување на интрахоспиталните инфекции, особено на оние со мултирезистентни микроорганизми. Секое ниво на подобрување на хигиената на рацете е поврзано со 24% намалување на ризикот од МРСА (метицилин резистентен Стафилококус ауреус) инфекција /колонизација.

Само со заедничко придржување на здравствените работници, пациентите и општото население кон хигиената на рацете, со зајакнување на свеста за значењето на оваа мерка, како и со постојана промена на однесувањето на луѓето, може да се превенираат страдањата на пациентите и да се спасат многу животи.