Тема: Вирус на грип, начин на пренесување и превенција

Извор: Телма амбуланта, 3.2.2020
доц. д-р Голубинка Бошевска, ИЈЗ