Лабораторијата за хематолошко- биохемиски испитувања врши одредување на:

  • хематолошки статус и седиментација
  • уринарен статус
  • биохемиски статус

Овие анализи се вршат во склоп на систематски прегледи и прегледи на вработени во зона на јонизирачко зрачење.