Одделението ги спроведува следните активности:

 • Континуирано прибирање и вршење математичка, логичка контрола и контрола на опфатеност, како и корекција на податоците од збирните и индивидуалние здравствено-статистички евиденции од здравствените установи преку ЦЈЗ;
 • Континуирано прибирање и вршње логичка контрола и контрола на опфатеност, како и корекција на податоците од индивидуалните евиденции;
 • внес на податоците во соодветни апликативни софтверски програми;
 • обработка и анализа на внесените здравствено-статистички податоци;
 • вршење на логичка и математичка контрола  на обработените податоци;
 • изготвување на годишни и полугодишни здравствено-статистички извештаи на ниво на РМ;
 • водење на регистри за незаразни заболувања;
 • изготвување на информации, публикации, програми и други материјали преку статистичката обработка на податоците;
 • следење на статистичката обработка на извештаите за работа на здравствените установи, утврдениот морбидитет и здравствениот кадар;
 • вршење едукација од областа на здравствената статистика на медицинските кадри од различни профили и теренски увиди со стручно-методолошка помош и инструктажа во здравствените установи и ЦЈЗ;
 • координирање на стручната работа од областа на здравствената стистика во центрите за јавно здравје во Република Северна Македонија и подрачните единици на ЦЈЗ;
 • вршење анализи на проектни решенија и предлагање мерки за подобрување на проектирањето и програмирањето;
 • учествување во изготвување на програмите за статистички истражувања од областа во здравството;
 • учествување во изготвување на стручно-методолошки упатства за спроведување на статистичките истражувања од областа на здравството;
 • следење на примената на Програмата за стистички истражувања од областа на здравството;
 • предлагање и учествување во примена на нови методи на работа и организација во здравствено-статистичката дејност;