Одделението ги спроведува следните активности:

 • изготвување на програмските задачи и програми за користење на база на податоци;
 • анализирање на софтверските решенија со цел за подобрување на проектирањето и програмирањето;
 • ажурирање и комплетирање на програмската документација за електронска обработка и оптимално искористување на податоците;
 • дополнување и усовршување на здравствениот информациски систем (ИС);
 • соработување со корисниците при поставување и изградба на ИС;
 • креирање на изгледот на излезните информации и изготвување на систем анализи;
 • изработување на упаство за припрема и опфаќање на податоците преку ИС;
 • следење и анализирање на функционирањето на ИС;
 • администрација и одржување на оперативните системи, базите на податоци и апликативни софтверски решенија кои се во употреба во ИЈЗ;
 • администрација и одржување на апликативни софтверски решенија;
 • одржување на компјутерската мрежа во ИЈЗ и сите други екстерни комуникациски врски;
 • обезбедување сигурно и навремено архивирање на податоците;
 • администрација и одржување на системите за безбедност на податоците од неовластен пристап и користење кои се од интерес на ИЈЗ;
 • администрација и одржување на системот за заштита од вируси на информацискиот систем на ИЈЗ;
 • грижење за правилно користење и функционирање на инфраструктурата потребна за функционирање на компјутерската опрема (напојување, ПП заштита, климатизација, контрола на движење во систем сала);
 • изготвување публикации, информации, анализи, брошури и други материјали преку in-design во PDF формат за потребите на Центарот за статистичка обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација како и за потребите на сите сектори во ИЈЗ на РСМ и Министерство за здравство на Р. Северна Македонија;
 • техничко одржување на компјутерска и друга технологија (компјутери, печатачи,скенери, аудио и видео и друга техничка опрема) која се користи во ИЈЗ и одржување на компјутерската мрежа;
 • вршење вреднувањето на архивската граѓа и изготвување на регистарот на архивска граѓа;
 • изготвување на планот на архивски знаци и листата на архивска граѓа од трајна вредност;
 • чување и ракување на архивските примероци согласно законот за архивска граѓа и подзаконските акти;
 • попишување на документарниот материјал и негова припрема за чување и поништување;
 • спроведува мерки за заштита на архивските и документарните материјали од физичко и хемиско оштетување;
 • ситематизирано средување на архивската граѓа заради нејзино предавање на архивот на Р. Северна Македонија.